Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató a toborzás.hu honlap felhasználásával és a munkaerőközvetítési szolgáltatással kapcsolatban

Hatály: 2018. 05. 21.

 

A www.toborzas.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a JobServices Hungary Humánszolgáltató az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon és a Szolgáltató által nyújtott munkaerő-közvetítési szolgáltatás során történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

1.) Fogalmak

Szolgáltató

A JobServices Hungary Humánszolgáltató aki a Honlapot üzemelteti és a munkaerő-közvetítési szolgáltatást nyújtja.

Honlap

A www.toborzas.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.

Munkaerő-közvetítés

A Szolgáltató által nyújtott azon szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, ideértve a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is, beleértve különösen de nem kizárólagosan a Honlapon vele szerződött Munkáltatók álláshirdetéseinek megjelenítését, arra vonatkozóan álláskeresők felkutatását, önéletrajzaik begyűjtését, akár saját adatbázisból, akár hirdetés feladásával, továbbá a jelöltek alkalmasságának felmérését, a jelentkező jelöltek előszűrését, jelöltek kiválasztását, Munkáltatónak történő bemutatását, Munkáltató bemutatását a jelöltnek, referenciák ellenőrzését.

Munkáltató

A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló olyan foglalkoztató, aki valamely pozíció betöltésére keres munkavállalót, jelöltet és ennek érdekében a Szolgáltató szolgáltatásait veszi igénybe.

Álláshirdetés

A Honlapon a Szolgáltató által megjelenített, valamely Munkáltató által meghatározott tartalmú hirdetés, amely valamely Munkáltató által meghatározott pozícióra munkavállalót, jelöltet keres.

Jelölt

A Honlapon a Szolgáltató által megjelenített valamely Álláshirdetésre jelentkező természetes személy.

Látogató

A Honlapot meglátogató azon természetes személy, aki nem jelentkezik Álláshirdetésre, hanem a Honlapot böngészi.

Felhasználó

A Jelölt és a Látogató együttes elnevezése.

Honlap ÁFF

A Honlap általános felhasználási feltételei, amelyek a Honlapon közzétételre kerültek és amelyek részletesen szabályozzák, hogy a Felhasználók hogyan jogosultak a Honlapot és az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így a Munkaerő-közvetítési szolgáltatást is igénybe venni.

 


2.) Mi a jelen adatkezelési tájékoztató célja?

A Honlap használatának szabályait a Honlap ÁFF tartalmazza, amely valamennyi itt nem rendezett kérdésben alkalmazandó. A Honlap és szolgáltatásai használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között a Honlap ÁFF feltételeinek megfelelő szerződés jön létre. A jelen adatkezelési tájékoztatóban a Szolgáltató a Honlapon és a Munkaerő-közvetítési szolgáltatása során megvalósuló személyes adat kezelésről nyújt a jogszabályoknak megfelelően részletes tájékoztatást a Felhasználóknak.

A Honlapon megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. Adatkezelőnek minősül továbbá a Szolgáltató a Munkaerő-közvetítés körében kezelt és a Munkáltatóknak a Szolgáltató által továbbított Jelölti személyes adatok tekintetében, amikor ezen Jelöltek általa kezelt adatait nem az őt megbízó Munkáltató megbízásából és nevében, hanem saját céljaira kezeli, így például saját adatbázisában tárolja. Adatkezelőnek minősül továbbá aSzolgáltatóval szerződött valamennyi Munkáltató, akiknek a Szolgáltató a Jelöltek adatait, önéletrajzát, jelentkezését továbbítja. A Szolgáltató és a Munkáltatók egymástól elkülönült önálló adatkezelők, amelyek mindegyike a saját adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint végzi adatkezelési tevékenységét.A Szolgáltató ugyanakkor a Munkáltatók nevében és megbízásából eljáró adatfeldolgozó akkor, amikor kizárólag ezen Munkáltatók megbízásából és nem saját adatbázisban történő tárolás céljából kezel Jelölti adatokat.

A Munkáltatók mint önálló adatkezelők kötelesek saját adatkezelésüket a jogszabályoknak megfelelően végezni és az általuk végzett adatkezelésről a  Jelölteket saját adatkezelési tájékoztatójukban tájékoztatni. A Szolgáltató ezen Munkáltatói adatkezelési tájékoztatás megtörténtéért, megfelelőségéért, jogszabályszerűségéért nem felel, Szolgáltató csak a saját adatkezelése jogszerűségéért tartozik felelősséggel.

A Honlapon a Szolgáltató által megjelenített, a Munkáltatók által feladott Álláshirdetések tartalmáért, annak jogszerűségéért, megfelelőségéért, valódiságáért, a meghirdetett pozíció létezéséért a Munkáltatók felelnek, azért a Szolgáltató nem felelős.


3.) Mi a Honlap célja?

A Honlapon a Felhasználók regisztráció nélkül különböző szempontok alapján kereshetnek a Munkáltatók Honlapon elérhető, Szolgáltató által megjelenített Álláshirdetései között. A Felhasználók a kiválasztott Álláshirdetésre a Honlapon történő regisztrációt vagy regisztrált Felhasználók esetében bejelentkezést követően a jelentkezési formanyomtatvány útján személyes adataik kitöltésével és önéletrajzuk, valamint egyéb dokumentumok Szolgáltatóhoz történő beküldésével jelentkezhetnek.

A Honlap szolgáltatásait és a Munkaerő-közvetítési szolgáltatást csak 18 éven felüliek vehetik igénybe. A Munkaerő-közvetítési szolgáltatást a Felhasználók saját részre vehetik igénybe, Amennyiben a Felhasználó más nevében más önéletrajzát küldi be vagy jelentkezik egy Álláshirdetésre, a Felhasználó szavatol azért, hogy ettől a harmadik személytől erre és személyes adatai kezelésére és továbbítására teljes körű hozzájárulással rendelkezik.

A Felhasználók által megadott adatokért és általuk feltöltött tartalmakért a Felhasználók felelnek, azért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.


4.) Hogyan vonatkozik a Felhasználóra az adatkezelési tájékoztató? 

A Felhasználók a Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.


5.) Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan teszi ezt közzé a Szolgáltató?

A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Honlapon, az Adatvédelem külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat kérjük, hogy minden Honlap látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.


6.) Milyen személyes adatait, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a.) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b.) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c.) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése - a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d.) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

e.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv. 13/A. §).

 

6.1.) A Munkaerő-közvetítési szolgáltatásban történő adatkezelés

6.1.1.) A jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik az alábbi Munkaerő-közvetítési szolgáltatási esetek mindegyikére:

a.) ha a Jelölt a Honlap formanyomtatványán keresztül jelentkezik a Honlapon megjelenített Álláshirdetésre önéletrajza beküldésével

b.) ha a Szolgáltató adatbázisában szereplő Jelöltet a Szolgáltató keresi meg egy konkrét Álláshirdetéssel kapcsolatban

c.) ha a Jelöltet a Szolgáltató más munkaerő-közvetítő adatbázisából vagy közösségi médiából találja meg és keresi meg egy konkrét Álláshirdetéssel kapcsolatban

d.) ha a Jelölt a Szolgáltató saját adatbázisában szerepel nem konkrét Álláshirdetésre jelentkezés céljával, hanem jövőbeli ajánlatok céljával (Adatbázis célú tárolás).

 

6.1.2.) A Szolgáltató a Jelöltek önéletrajzához, személyes adataihoz több forrásból jut hozzá:

a.) A Jelölt maga adja meg adatait a Honlapon keresztül a formanyomtatvány kitöltésével és önéletrajza beküldésével, ebben az esetben az adat a Jelölttől mint érintettől származik.

b.) A Jelölt önéletrajzát, adatait a Szolgáltató más munkaerő-közvetítők, álláshirdetési portálok adatbázisából szerzi be ezen álláshirdetési portálokkal, munkaerő-közvetítőkkel kötött szerződése alapján jogszerűen, ezen források az alábbiak: Profession.hu (Profession.hu Kft.), Monster Magyarország Kft. és Workania (Profesia, spol. s.r.o.).

c.) A Jelölt önéletrajzát, adatait a Szolgáltató közösségi médiából szerzi be, ilyen közösségi média források: a Jelölt Linkedin profilja.

d.) A Jelöltről egyes adatokat maga a Szolgáltató szerez be saját kutatás alapján régi munkáltatóktól, ilyenek a referencia adatok.

e.) A Jelöltről továbbá a Szolgáltató által lefolytatott toborzási eljárás, megtartott interjúk és elvégzett alkalmassági feladatok, tesztek során is keletkeznek személyes adatok, amelyeket a Szolgáltató szintén kezel, és amelyek forrása a Szolgáltató.

 

6.1.3.) Kezelt adatok típusa, forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

A fenti egyes érintettől eltérő adatforrásokat a lenti adatkezelésről szóló táblázatban adatkategóriánként külön-külön megjelöljük annak érdekében, hogy a Jelöltek mindig tisztában legyenek azzal, hogy melyik adatukat honnan szerzi be a Szolgáltató és mi az adat forrása. A lenti táblázatban továbbá adattípusonként külön-külön megjelöljük azt is, hogy milyen célból és jogalapon kezeljük az adatait.

 

Érintett kategóriája

Kezelt adat kategóriája

(* = kötelező adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama

Munkaerő-közvetítési szolgáltatás keretében kezelt, állásra jelentkező személyek (Jelöltek)

Önéletrajzban szereplő adatok

  • Érintett jelentkező
  • Profession.hu Kft.
  • Workline.hu
  • Workania Magyarország Kft.

Toborzás

Ajánlattétel

Kapcsolattartás

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

ID szám

Adatkezelő

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

név*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Kapcsolattartás

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

e-mail cím*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Kapcsolattartás

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

telefonszám*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Kapcsolattartás

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

megpályázott pozíció

Érintett jelentkező

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

adószám

Érintett jelentkező

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

állandó lakcím

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Kapcsolattartás

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

értesítési cím

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Kapcsolattartás

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

születési idő*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

nem*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

utolsó bejelentkezés dátuma

Adatkezelő

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

regisztráció időpontja

Adatkezelő

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

státusz (aktív/passzív)

Adatkezelő

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

elvárt fizetés és egyéb igény*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

végzettség területe, szintje, neve*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

beszélt nyelv neve, szintje

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

Munkatapasztalat területe, pozíció szintje, évek száma*

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

ideális munkaterület neve, pozíció szintje, helye

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

jelentkezés dátuma

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

megpályázott munkáltató visszajelzése

Adatkezelő

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

Állampolgárság

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

Fotó

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

Azonosítás

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

jogosítvány típusa

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

tagság civil szervezetben

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

publikációk, prezentációk, projektek

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

képzések

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

díjak, kitüntetések

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

referenciák

Érintett jelentkező vagy Adatkezelő

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

közösségi média adatok

Adatkezelő

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

Interjú során megfigyelt, az alkalmasság megítéléséhez szükséges személyiségi, viselkedési jellemzők

Adatkezelő

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 

Szakmai teszt válaszok és eredmények

Érintett jelentkező

Toborzás

Ajánlattétel

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Az adott pozícióra vonatkozó toborzás lezárulásáig, de legfeljebb 1 évig

 

Külön hozzájárulás esetén adatbázisban tárolási célra: 2 évig

 


 

6.1.4.) Melyek a kötelezően megadandó adatok, és mi a következménye, ha a Jelölt nem adja meg őket?

Az Álláshirdetésre jelentkezéskor a Jelölt köteles megadni azonosítás és értesítés küldése céljából nevét, születési idejét, nemét, e-mail címét, valamint ezen túlmenően a fenti táblázatban *jellel megjelölt egyéb adatok. A Honlapon keresztül formanyomtatványon történő jelentkezés esetén ezen adatok megadása nélkül a Jelölt nem tudja beküldeni jelentkezését és önéletrajzát, a formanyomtatvány nem engedi a beküldést. Hiányos adatmegadás esetén a Szolgáltató nem köteles azonosítási, értesítési célból a Jelöltet megkeresni és tőle további vagy a hiányzó adatokat e célból bekérni. A Jelölt önéletrajza és jelentkezése beküldésekor ezen tájékoztatást és körülményeket tudomásul veszi.

 

6.1.5.) A közösségi média felületeken elérhető nyilvános adatokat hogyan használjuk fel?

A Szolgáltató a Jelölt Álláshirdetésre jelentkezése eseténmegtekintheti a Jelölt közösségi média felületeken, így a Facebookon, LinkedIn-en fent lévő profilját, ott folytatott tevékenységét, aktivitását, tett bejegyzéseit, postjait, kommentjeit annak megítélésére, hogy a Jelölt az adott Álláshirdetésben szereplő pozícióra alkalmas-e.A Szolgáltató csak a Jelöltről a közösségi média felületeken nyilvánosan elérhető adatokat tekinti meg, zárt csoportokban vagy egyéb nem vagy korlátozottan nyilvános helyeken nem kutat a Jelöltek után. A Szolgáltató nem menti le és nem tárolja a Jelölt közösségi média profiljait, azonban az ott megfigyelt, megtekintett adatokról feljegyzést készíthet, amelyet papíron és elektronikusan adatbázisban tárolhat a Jelöltről.

A Szolgáltató érzékeny vagy különleges adatokat nem kezel a Jelöltről közösségi média profil adatok alapján sem. A Szolgáltató csak az Álláshirdetéssel, betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos lényeges adatokat tekinti meg a közösségi média oldalakon a Jelöltekről.

 

6.1.6.) Mire használjuk az adatbázisunkban egy Jelöltre vonatkozóan különböző forrásból összegyűjtött adatokat?

A Jelölt által megadott, a beküldött önéletrajzában szereplő adatokat, valamint a Jelöltről a Szolgáltató által gyűjtött adatokat, így a közösségi média felületeken, azaz a Facebookon, LinkedIn-en nyilvánosan elérhető adatokról a Szolgáltató által készített feljegyzéseket, az egyéb forrásokból gyűjtött fent megjelölt adatokat, valamint a Jelölt Szolgáltatóval lefolytatott interjúján a Szolgáltató által megfigyelt viselkedési, személyiségi jellemzőket, a Szolgáltatónál kitöltött szakmai tesztek eredményét a Szolgáltató egymással összekapcsolja, és a Jelölthöz rendeli. Az így megkapott adathalmazt a Szolgáltató a következő célokra használja fel:

a.) személyre szóló Álláshirdetések küldése a Jelöltnek

b.) a Jelölt ajánlása a Szolgáltatóval szerződött Munkáltatónak

c.) anonimizált módon statisztikákat készít az adatokból saját célra és külső megrendelőknek is

d.) a Jelölteket az elektronikus adatbázisában a kezelt adatok alapján csoportokba sorolja, csoportosítja.

 

A Szolgáltató ezen adatbázis rendezési tevékenységéhez nem használ olyan automatizált eszközöket, amelyek emberi beavatkozás nélkül értékelnék a Jelöltek adatait, és nem hoz szoftveres vagy egyéb automatizált eszközökkel sem döntéseket a Jelöltekről a megadott adataik elemzése, illetve az az azokból levonható előrejelzések alapján. Ebből eredően a fenti adat összekapcsolás nem minősül automatizált döntéshozatallal járó profilalkotásnak, agy ahhoza Jelöltek elkülönült kifejezett hozzájárulása nem szükséges.

 

6.1.7.) A szakmai tesztek és alkalmassági vizsgálatok eredményeinek kezelése

A Szolgáltató egyes Álláshirdetésekre történő jelentkezés esetén, amennyiben az Álláshirdetést feladó, a Szolgáltatóval szerződött Munkáltató azt kéri, szakmai teszteket, szakmai alkalmassági vizsgálatokat is elvégeztet a Jelöltekkel. Ezek eredményeiről a Szolgáltató tájékoztatja a Jelöltet. A Szolgáltató minden ilyen szakmai teszt, alkalmassági vizsgálat előtt a Munkáltató utasítása alapján tájékoztatja a Jelöltet arról, hogy a teszt, vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik, és arról is, hogy azt jogszabály írja-e elő, és ha igen, akkor jogszabályt is megjelöli.

A szakmai tesztek, alkalmassági vizsgálatok részleteit, dokumentációját a Szolgáltató részéről annak elvégzésében eljárt szakemberek, és a Jelöltek ismerhetik meg, a Szolgáltató ezeket nem továbbítja a Munkáltatóknak, a Munkáltató a Szolgáltatótól csak azt az információt kapja meg, hogy az adott Álláshirdetésben megjelölt munkakör betöltésére a Jelölt alkalmas-e, valamint a Munkáltatónak csak a teszt eredményét továbbítja a Szolgáltató.

A Szolgáltató a szakmai tesztek kitöltése előtt a szakmai teszt eredményének felhasználásához a Jelölt külön írásbeli hozzájárulását kéri.

 

6.1.8.) A Jelölt értesítése a jelentkezése sikerességével kapcsolatban

A Jelölt arról, hogy a Munkáltató felvette-e az adott állásra vagy sem, a Munkáltatótól kap tájékoztatást, ezen tájékoztatás megküldéséért a Szolgáltató nem felel.

 

6.1.9.) A hozzájárulás megadása és visszavonása

A Jelöltek a fenti adataik fenti célú kezelésére vonatkozó önkéntes hozzájárulásukat azzal adják meg, hogy az Álláshirdetésre tevőlegesen beküldik jelentkezésüket a Honlapon található formanyomtatványon, és a hozzájárulásról szóló checkbox-ot kipipálják. A Jelöltek az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják az adatkezeles@toborzas.hu e-mail címre megküldött e-mail üzenetben, ahol kötelezően megadandó adatok: név, születési idő és e-mail cím, annak érdekében, hogy a Szolgáltató azonosítani tudja, hogy melyik Jelölt adatait kell törölnie. Ezen túlmenően a Jelöltek a Honlapra történő regisztrációt és bejelentkezést követően a Honlapon a saját fiókjukban a Fiók törlése gombra kattintással – dupla e-mail megerősítést követően - saját maguk is törölhetik fiókjukat, ebben az esetben általuk megadott és más forrásból származó személyes adataik is automatikusan törlődnek és azokat a Szolgáltató a továbbiakban nem kezeli.

A hozzájárulás visszavonása esetén a Szolgáltató a Jelölt összes Szolgáltatónál kezelt adatát törli, így a Jelölt által megadott adatokat, a Szolgáltató által felkutatott adatokat és a más forrásból megszerzett adatokat is. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed, és vonatkozik a Szolgáltató által a Jelöltre vonatkozóan készített feljegyzésekre és levont következtetésekre is.

 

6.1.10.) Az adatkezelés időtartama, a projekt és az adatbázis célú adatkezelés

A Szolgáltató, amennyiben a Jelölt egy konkrét Álláshirdetésre jelentkezik, a Jelölt adatait ezen Álláshirdetéssel kapcsolatos toborzási folyamat időtartama alatt kezeli, és a toborzási folyamat lezárásával egyidejűleg a Jelölt valamennyi adatát törli. Amennyiben a toborzási folyamat elhúzódik, és több, mint egy évig tart, a Szolgáltató a Jelöltek adatait a benyújtásuktól számítva legfeljebb egy évig kezeli, annak lejártakor ismét megkérdezi a Jelöltet, hogy kívánja-e adatai kezelését a toborzási folyamat teljes, egy évet meghaladó időtartamára meghosszabbítani. Ha a Jelölt erre a kérdésre 30 napon belül nem válaszol, vagy ha a Jelölt az adatkezelési időtartamot nem kívánja meghosszabbítani, a Szolgáltató a Jelölt adatait törli.

A Szolgáltató az egy adott Álláshirdetésre jelentkező Jelölt adatait, önéletrajzát akkor továbbíthatja más Munkáltatónak és akkor kezelheti saját adatbázisában jövőbeli egyéb állásajánlatok küldése céljából, ha ehhez a Jelölt külön hozzájárult. A Szolgáltató a Jelölttől erre külön hozzájárulást kér. Ha a Jelölt a hozzájárulását ehhez megadta, akkor a Szolgáltató a Jelölt adatait további 2 évig jogosult kezelni saját adatbázisában ilyen célra. A 2 éves időtartam indoka az, hogy a Szolgáltatónak biztosítania kell a Jelölt által adott és a Jelöltről gyűjtött és kezelt adatok pontosságát, aktualitását, 2 év elteltével pedig ez már nem biztosítható, az adatok elévülhetnek, aktualitásukat veszíthetik. A 2 év letelte előtt a Szolgáltató megkeresheti a Jelölteket újabb 2 évre szóló adatkezelési hozzájárulás megadása céljából, és javasolja a Jelölteknek, hogy pontosítsák, aktualizálják adataikat. Amennyiben a Jelölt nem járul hozzá a további adatkezeléshez, vagy nem nyilatkozik a megkeresés kiküldésétől számított 30 napon belül, a Szolgáltató a Jelölt adatait a 2 éves időtartam lejártakor törli az adatbázisából.

 

6.1.11.) Az Anonim Álláshirdetésekkel kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató a Munkáltatók megbízásából közzétehet olyan Álláshirdetéseket is, amelyekben a Munkáltatók nem fedik fel kilétüket, és így a Jelöltek nem tudják, hogy mely Munkáltatóhoz jelentkeznek (Anonim Álláshirdetés).

Az ilyen Anonim Álláshirdetések esetében a Szolgáltató a Jelöltek jogainak és érdekeinek lehető legteljesebb védelme érdekében úgy jár el, hogy a Jelölteket a jelentkezés beküldését megelőzően, a jelentkezési folyamatban a Honlapon tájékoztatja a Munkáltató kilétéről. A Szolgáltató a Munkáltató kilétét még a Jelölt jelentkezésének befejezését és beküldését és a jelölti anyagok Munkáltatóhoz való továbbítását megelőzően fedi fel a Jelöltnek, hogy a Jelölt eldönthesse, hogy kéri-e az adatai adott Munkáltatóhoz történő továbbítását. Amennyiben a Jelölt a Munkáltató kilétének felfedését követően beküldi jelentkezését, a Szolgáltató a Jelölt adatait továbbítja a Munkáltatóhoz.

A Munkáltatók üzleti titkainak megóvása érdekében a Jelöltek kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni és titokban tartani az Anonim Álláshirdetést feladó Munkáltatót, annak kilétét, nevét, azt nem jogosultak a Munkáltató előzetes engedélye nélkül senkivel közölni és nyilvánosságra hozni sem közvetlenül, sem közvetett módon.

 

6.2.) Az ügyfélszolgálatot megkereső személyek adatainak kezelése

Érintett kategóriája


Kezelt adat kategóriája

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Ügyfélszolgálatot megkereső személy

Név

Érintett által megadott

Panasz ügyintézés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

5 év

Telefonszám

Érintett által megadott

Panasz ügyintézés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

5 év

E-mail cím

Érintett által megadott

Panasz ügyintézés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

5 év

Panaszban előadott személyes adatok

Érintett által megadott

Panasz ügyintézés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

5 év

 

Az ügyfélszolgálatot megkereső személy esetében azonosítási és további ügyintézési célból a név, e-mailes ügyfélszolgálat esetén továbbá az e-mail cím, telefonos ügyfélszolgálati jelentkezés esetén pedig a telefonszám megadása kötelező, enélkül a Szolgáltató a panaszt nem tudja fogadni és nem tudja kivizsgálni és további ügyintézésre sem képes. Az azonosításhoz, panasz kivizsgálásához, a további ügyintézéshez és az esetleges panaszból eredő jog-, és igényérvényesítéshez szükséges személyes adatok megadása egyrészt szűk körű, másrészt a Jelölt és a Szolgáltató jogos érdeke is, amely nem sérti és nem is veszélyezteti az érintett egyéb alapvető jogait és szabadságait.

 

Az ügyfélszolgálat megkeresésével kapcsolatos adatok kezelési, tárolási ideje megegyezik a polgári jogi általános 5 éves elévülési idővel; a jog- és igényérvényesítéshez ezen elévülési időn belül szükséges az adatok megőrzése.

 

Tájékoztatjuk, hogy az ügyfélszolgálati, panasz ügyintézési célú, jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben Ön külön tiltakozhat, tiltakozása esetén – amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak – adatait nem kezeljük tovább.

 

6.3.) Hírlevél, elektronikus direkt marketing üzenet és állásajánlat küldés esetében

Érintett kategóriája

Kezelt adat kategóriája

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Hírlevél címzettjei

név

Érintett felhasználó

marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket, állásajánlatot kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Hozzájárulás visszavonásáig

e-mail cím

Érintett felhasználó

marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket, állásajánlatot kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Hozzájárulás visszavonásáig

 

Hírlevél alatt valamennyi olyan közvetlen üzletszerzés módszerével a megadott e-mail címre küldött üzenetet értjük, amelyben újdonságainkról, ajánlatainkról, új lehetőségekről, fejlesztésekről és egyéb Szolgáltatóval vagy Munkáltatókkal kapcsolatos hírekről, eseményekről értesítjük a feliratkozott címzetteket. Hírlevélnek tekintjük a Jelölteknek – erre vonatkozó hozzájárulásuk esetén – küldött, munkatapasztalataiknak, végzettségüknek megfelelő állásajánlatot is. Ilyen állásajánlatot a Szolgáltató a Jelölt által a Honlapon meghatározott gyakorisággal küld a Szolgáltató.

Hírlevelet csak azoknak küldünk, akik ehhez külön feliratkozással hozzájárultak. Hírlevélről leiratkozni vagy az adatkezeles@toborzas.hu e-mail címre küldött üzenettel lehet, vagy pedig a hírlevél végén szereplő „leiratkozás” vagy hasonló megnevezésű gombra való kattintással, valamint minden Jelölt a saját Honlap fiókjában az Értesítési beállítások menüpontban checkbox pipálásával tud leiratkozni hírlevél fajtánként. Leiratkozás esetén e-mail címét és nevét a hírlevél adatbázisunkból töröljük és arra a címre a továbbiakban hírlevelet, állásajánlatot nem küldünk.

Leiratkozás esetén hírlevelünkre bármikor újra feliratkozhat. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele egyetlen más szolgáltatásunk igénybe vételének sem. E-mail cím és név megadása a hírlevél feliratkozáshoz kötelező, anélkül a feliratkozás nem lehetséges.

 

6.4.) A Honlapon ajánlatot kérők kapcsolattartói adatainak kezelése

Érintett kategóriája


Kezelt adat kategóriája

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Ajánlatkérők kapcsolattartói, természetes személy ajánlatkérők

név

Ajánlatkérő

  1. Ajánlat küldése
  2. Azonosítás
  3. Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év

e-mail cím

Ajánlatkérő

  1. Ajánlat küldése
  2. Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 Ha nem fogadják el az ajánlatot: az ajánlatkéréstől számított 1 év